Liu Peng

Liu Peng is an architect who graduated from Tsinghua University, Beijing.