EXPO Milano

Lorenzo Degli Esposti

Interview by urbanNext on the outskirts of Expo Milano 2015.